Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

Flaga Polski, godło Polski

Nabór uczestników w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

1. Nabór uczestników programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, którym przyznana zostanie bezpłatna usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Brenna spełniających kryteria Programu.

2. Nabór uczestników odbywa się w ramach planowanej realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystentów nie zostaną zapewnione w przypadku niepodpisania umowy przez Gminę Brenna i Wojewodę  województwa śląskiego.

3. W ramach naboru do Programu w związku z przyznaną kwotą środków, do objęcia usługą asystentów przewidziane są:

1) 3 miejsca dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 226 godz. usług asystenta na osobę),

2) 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:

a) 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności (przysługuje maks. 1575 godz. usług asystenta w tym zakłada się: 1 os. x 106 godz., 1 os. x 108 godz., 1 os. x 142 godz. 1 os. x 218 godz., 1 os. x 284 godz., 1 os. x godz. 311, 1 os. x 406 godz.)
b) 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (przysługuje maks. 224 godz. usług asystenta na osobę).

Traktowane na równi są osoby z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze. zm.).

4. Gminy Brenna zastrzega możliwość zmiany liczby godzin przypadających na uczestnika Programu.

5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

6. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

7. Zgłoszenia uczestnika należy dokonać na Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

8. Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w (Brennej, ul. Leśnica 8)  do 25 stycznia 2024 r.

9. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

10. O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc Gmina Brenna zastrzega możliwość zmniejszenia liczby godzin przypadających na uczestnika.

11. Osoby, które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w Programie ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc, trafią według kolejności  na listę oczekujących.

12. W przypadku wystąpienia oszczędności podczas realizacji Programu, Gmina Brenna zastrzega możliwość objęcia Programem osoby z listy oczekujących.

13. Realizacja Programu jest nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy przez Gminę Brenna i Wojewodę województwa śląskiego oraz podpisania umów z wykonawcami - zleceniobiorcami usług.

14. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

15. Gmina Brenna zastrzega prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, wynikających z ustaleń ws. realizacji Programu.

Załączniki: