Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa sieci wodociągowej w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej

24 Apr 2018   08:50

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 11 kwietnia 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym "WASP-BUD” Jarosław Spandel, z siedzibą 43-410 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 25a, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 1.000.696,43 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez firmę HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik, 43-450 Ustroń, ul. Polańska 147. Źródłem zasilania dla projektowanej rozbudowy będzie istniejący wodociąg PE 110mm przy ul. Góreckiej w Brennej. W ramach zadania  planuje się wykonać sieć wodociągową o łącznej długości 2450 m. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych 49 budynków oraz  dodatkowo wykonane zostaną dwa przyłącza na działki  zakończone studzienką wodomierzową. Łączna długość przyłączy wg umowy wyniesie 1477mb.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1/ Wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE 100 RC SDR11 PN16 o następujących średnicach zewnętrznych i długościach:

1/ Dz 160 x 14,6, łączna długość L = 999,0 mb      

2/ Dz 90 x 8,2 mm, łączna długość L = 592,0 mb

3/ Dz 63 x 5,8 mm 5,8 mm, łączna długość L = 765,0 mb

4/ Dz 40 x 3,7 mm, łączna długość L = 94,0 mb

Sieć wodociągowa razem:  2450,0 mb.

2/ Wykonanie przyłączy domowych z rur ciśnieniowych do wody pitnej o średnicy:

Dz40x3,7mm PE100 RC SDR11 PN16 o łącznej długości 1 477mb.

Ilość przyłączy – 49 szt.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 30 października 2018 roku.