Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje dla firm wywozowych

Obowiązek wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej

Zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016.250 ze zm.) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brenna są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Brenna.
Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać: – nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, – numer identyfikacji podatkowej (NIP), – numer REGON, – określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Wzór wniosku znajduje się w załączonym pliku.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016.250 ze zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Brenna dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i wydaje stosowne zaświadczenie.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Obowiązek składania półrocznych  sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016.250 ze zm.) podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany do składania półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z uwagi na brak rozporządzenia określającego nowe wzory sprawozdań zaleca się stosowanie dotychczasowego Wzoru sprawozdania - druk zamieszczony poniżej.

Inne wymagania jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien spełniać wymagania określone przede wszystkim w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016.250 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U.2013.122) oraz w Uchwale Rady Gminy Brenna :

 1. Przedsiębiorca powinien wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.
 2. Przedsiębiorca powinien mieć zapewnione miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów na składowiskach odpadów położonych na terenie regionalnej instalacji.
 3. Odpady komunalne zbierane selektywnie, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane należy przekazywać firmom zajmującym się ich dalszym przetwarzaniem lub wykorzystaniem.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymywać w należytym stanie sanitarnym pojazdy służące do odbierania odpadów.

5. Przedsiębiorca powinien wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.

Ponadto podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Gminy Brenna zobowiązany jest do:

 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załączniki: