Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna

Informujemy, iż Gmina Brenna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza  i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Brenna uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Logo z informacją o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące PGN

 

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 12.05.2016 r. do 19.05.2016 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016-2020.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2016 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

 

 

P r o t o k ó ł

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016-2020. sporządzony w dniu 24 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Brenna, w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury

U s t a l e n i a:

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016 - 2020 z mieszkańcami Gminy Brenna, zostały przeprowadzone w dniach od 12.05.2016 r. do 19.05.2016 r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 59/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.


Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem wymienionej uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Planu (według wzoru formularza konsultacyjnego).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Zgodnie z § 7 Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016-2020 wraz z załącznikiem zostanie przedstawiony Radzie Gminy Brenna w celu podjęcia stosownej uchwały.

 

Załączniki: