Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Program Opieka wytchnieniowa dla JST - edycja 2024

Flaga Polski, godło Polski

Gmina Brenna ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, czyli odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w gminie Brenna będzie i realizowany w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Całkowita wartość dofinansowania zadania dla Gminy Brenna wynosi 33.660,00 zł.

Pogram adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Wsparcie przewidziano dla 4 osób w tym:

 • 2 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dla których przewidziane jest po 220 godzin,
 • 2 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dla których przewidziane jest po 110 godzin

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Wykonywanie pracy zawodowej przez w/w opiekuna nie wyklucza możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Program w imieniu gminy Brenna realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie wymaganych dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Klauzula informacyjna
 5. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia.

Wyżej wymienione dokumenty można składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej, ul. Leśnica 8  (w godzinach pn- 7.00- 16.00, wt - cz. 7.00-15.00, pt: 7.00-14.00).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33 8536 459 wew. 114, 108,

Nabór do programu trwa od 01.02.2024 r. do 08.02.2024 r.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby, które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w Programie ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc, trafią według kolejności  na listę oczekujących.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją! W celu umożliwienia skutecznego kontaktu prosimy o podanie w wniosku aktualnego numeru telefonu co umożliwi  szybkie dokonanie ustaleń  i wdrożenie Programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą  realizowane po zawarciu umowy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

Załączniki: