Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

Zbieranie odpadów komunalnych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Brenna powinno być realizowane w sposób selektywny tj. z podziałem na poszczególne frakcje – papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne, popiół oraz pozostałe odpady komunalne zmieszane, odpady wielkogabarytowe, a także odpady niebezpieczne jak np. zużyte baterie lub akumulator, przeterminowane leki.

Podstawą funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi są Uchwały podjęte przez Radę Gminy Brenna, z którymi można się zapoznać w zakładce "UCHWAŁY".

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór w zakładce “DEKLARACJE”) jest niezbędne do objęcia nieruchomości gminnym systemem goapodarowania odpadami. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, wymagają złożenia korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W ramach opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych Gmina odbiera odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym w ilości nielimitowanej, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz innych wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W zamian za uiszczoną opłatę gmina zapownia worki służące do zbierania odpadów (zróżnicowane kolorystycznie specjalnie na potrzeby segregacji śmieci). Jednocześnie informujemy, iż zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone trafiają do Regionanych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W przypadku odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi dodatkowej, polegającej na oddaniu odpadów bezpośrednio na PSZOK zgodnie z przyjętymi limitami kreślonymi w odrębnej uchwale.

Przypominamy mieszkańcom, iż poza harmonogramem można w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych oddać posegregowane odpady komunalne w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest zlokalizowany na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34. W miejscu tym można oddać:

a) odpady niebezpieczne, w tym chemikalia,
b) przeterminowane leki,
c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym igieł i strzykawek,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużytysprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,
g) zużyte opony,
h) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
i) odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe,
j) odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne, w tym okna i sanitariaty,
k) odzież i tekstylia.

Ustalono, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 16.00.

Przeterminowane lekarstwa można oddawać do konfiskatorów w aptekach na terenie Gminy;

 • Apteka „W Górkach” ul. Zalesie 3
 • Apteka „Przy Wiarusie” w Brennej ul. Wyzwolenia 34A
 • Lupus Pharma "Apteka Centrum" w Brennej ul. Wyzwolenia 38b

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać w punktach zbiórki elektrośmieci, tj. – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34 – “Marmet” Marek Gajewski Górki Małe ul. Breńska 19A.
Ponadto również na stronie http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa można odnaleźć najbliższy punkt zbiórki elektrośmieci.

Istnieje również możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do punktów sprzedaży tego typu sprzętu. W punktach tych możliwe jest oddanie sprzętu na zasadzie “sztuka za sztukę” – oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego możliwe jest jedynie przy zakupie ekwiwalentnego urządzenia.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Istnieje możliwość oddania do specjalnie przygotowanych pojemników na terenie Urzędu Gminy, placówek oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

Wykaz firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy:

 1. Zakład Budżetowy - Gospodarki Komunalnej, ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna, tel 033 8536285
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno, 600538723
 3. Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o., Ustroń ul. Bażantów 17, tel. 033 8544044
 4. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń,  tel. 033 8543500
 5. FCC Polska Sp. z o. o. w Zabrzu, ul. Lecha 10.41-800 Zabrze, tel. 032 3763450
 6. PHU OPERATUS, ul.Cyniarska 38, 43-300 Bielsko Biała, tel.033 8168482 kom. 603658658
 7. New Energy Cieszyn Sp. z o.o., Ogrodzona 115, 43-426 Dębowiec, tel. 519172838
 8. EKOPLAST-PRODUKT Sp. z o.o., ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn, tel. 033 8580075
 9. EKO-STELA Sp. z o.o., ul Żniwna 9 Brzezówka, 43-418 Pogwizdów

(firmy wpisane do „Rejestru działalności regulowanej” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej)

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania wymienionych odpadów:

1. Jan Kisiała FOL PAK ul. Zalesie 58, 43-438 Górki Wielkie - 02 01 04 odpady tworzyw sztucznych w postaci folii po sianokiszonkach

2. PHU. MARMET MArek Gajewski ul. Breńska 19a, 43-436 Górki Wielkie - niektóre odpady z tworzyw sztucznych za wyjątkiem 02 01 04, zużyte opony

3. FHUT DARUS Surowce Wtórne Skup-Odzysk-Recykling Dariusz Moskała ul. Spółdzielcza 9b, 43-436 Górki Wielkie - niektóre odpady z tworzyw sztucznych za wyjątkiem 02 01 04

4. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna - niektóre odpady z tworzyw sztucznych za wyjątkiem 02 01 04, zużyte opony

5. FHU HUTNIK Adam Łabudek ul. Górecka 160 43-438 Brenna - złom, niektóre odpady z tworzyw sztucznych za wyjątkiem 02 01 04, zużyte opony

Brak jest informacji nt. podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów sznurka pochodzącego z działalności rolniczej.

 

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym!

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy.

Informujemy również, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.), kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym. Dodatkowo w przypadku braku oznaczenia nieruchomości firma wywozowa działająca na rzecz Gminy nie będzie w stanie przekazać worków na odpady oraz odebrać odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż odpady zbierane są zgodnie z wykazem nieruchomości sporządzonym na podstawie złożonych deklaracji.