Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zaplanuj Centrum Brennej

      Miło nam poinformować, że w grudniu 2019 r. zakończone zostały pogłębione konsultacje społeczne w ramach projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0. - projektu służącego opracowaniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru jednostek strukturalnych Brennej Centrum i Brennej Spalonej (teren od granicy z miejscowościami Górki Małe i Wielkie do ul. Hołcyna).

          Podczas spotkań mieszkańcy i osoby zainteresowane tematem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składały uwagi, propozycje i rozwiązania niektórych problemów, co w efekcie przybrało postać raportu - wytycznych do działań planistycznych. Cieszymy się, że projekt spodobał się mieszkańcom, którzy wyrazili potrzebę organizacji tego typu spotkań. Podczas spotkań bardzo zgodnie wskazano największe problemy Gminy, część uwag dotyczyła takze kwestii organizacyjnych. Poniżej publikujemy raport - wytyczne do działań planistycznych.        

Podczas spotkań mieszkańcy i osoby zainteresowane tematem nowego planu zagospodarowania przestrzennego składały uwagi, propozycje i rozwiązania niektórych problemów, co w efekcie przybrało postać raportu - wytycznych do działań planistycznych.

             Przedstawione poniżej wytyczne oparte są na przeprowadzonym od września do grudnia 2019 r. cyklu konsultacji społecznych:

1. Opracowanie analiz i prognoz ruchu z uwzględnieniem różnych wariantów zainwestowania gminy, (w tym parametry ulic) które dają wymierne podwaliny do kształtowania systemu komunikacyjnego w wymiarze planistycznym. Dostrzeżono zagrożenia i wyzwania związane z wzrostem ilości samochodów przejeżdżających przez centrum po budowie CAW Kotarz.

2. Opracowanie strategicznego, zintegrowanego systemu parkowania (stref parkowania i zespołów parkingów przed wjazdem do centrum) w kontekście CAW:

  • rozwiązanie kwestii nadmiaru samochodów w centrum – częściowo poprzez wyznaczanie parkingów przy granicy z Górkami Małymi,
  • wprowadzenie płatnych stref parkingowych o zróżnicowanych stawkach.

3. Analiza możliwości wyznaczenia alternatywnej drogi wyjazdu z centrum, obsługującej ruch lokalny wzdłuż południowego brzegu Brennicy – z uwzględnieniem uwag mieszkańców ul. Leśnej i Malinowej.

4. Malinowy Bulwar: Kompleksowe rozwiązanie kwestii przebiegu drogi kołowej ul. Malinowej (odsunięcie jej dalej od amfiteatru), utworzenie deptaka-bulwaru jako centralnej przestrzeni publicznej i uporządkowanie handlu straganowego.

5. Ewentualne rozszerzenie terenu parku na teren obecnego boiska (z wyłączeniem możliwości zabudowy tej przestrzeni). Łącznie z przebudową rejonu ul. Malinowej wykreowanie centralnej przestrzeni parkowej od hotelu Kotarz po kompleks parkingowy za nowym śladem ul. Malinowej. Jego sercem byłby ww. Malinowy Bulwar.

6. Struktura policentryczna gminy – koncentracja funkcji usługowych, rekreacyjnych w rozproszonych punktach węzłowych (np. skrzyżowania poszczególnych dolin Brennej), stworzenie nowych miejsc atrakcyjnych dla turystów wzdłuż rzeki.

7. Podjęcie strategicznej decyzji dotyczącej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – związane z zagwarantowaniem innej lokalizacji lub podjęciem decyzji o całkowitej modernizacji i podniesieniem do rangi obiektu, który odpowie na pytanie jak powinien wyglądać „pokazowy” PSZOK w nowoczesnej gminie.

8. Ochrona wnętrza krajobrazowego rzeki Brennicy przez odpowiednie kształtowanie zabudowy na otaczających ją działkach (wysokość, linie zabudowy, fronty budynków, brak ogrodzeń).

9. Rozstrzygnięcie co do formuły dalszego zainwestowania / rozwoju pasa terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia a Brennicą (zabudowa czy tereny otwarte, parkingi). Preferowanie funkcji faktycznie centrotwórczych na terenach między ul. Wyzwolenia a rzeką, raczej usługowych, gastronomicznych i rekreacyjnych, niż handlowych i mieszkaniowych.

10. Ochrona i ekspozycja osi widokowych.

11. Uregulowanie działalności półdzikich kempingów na prywatnych działkach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


           Urząd Gminy w Brennej przystąpił do projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0 celem wzmocnienia i pogłębienia konsultacji społecznych podczas opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum. Projekt składa się z pięciu etapów konsultacji i trwać będzie do końca grudnia. Etapy konsultacji to :

  1. spacery badawcze - zostaną przeprowadzone cztery spacery badawcze w centrum Brennej dla mieszkańców i turystów zainteresowanych zagospodarowaniem terenu w centrum Brennej. Spotkania połączone z rozmową o wspólnej przestrzeni z urbanistą będą organizowane w dniach 7 i 14 września br. Aby wziąć w nich udział należy skontaktować się telefonicznie z tut. Urzędem. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w zakładce "Spacery badawcze";
  2. mapa interaktywna tzw. geoankieta. Użytkownikiem geoankiety może być każdy, kto nie ma czasu pojawić się na kolejnych spotkaniach, a chce wziąć czynny udział w kształtowaniu przestrzeni  Brennej Centrum i Brennej Spalonej;
  3. wywiady indywidualne z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planuje się przeprowadzić 20 wywiadów;
  4. warsztat konsultacyjny - spotkanie pozwalające na wyrażenie opinii, określenie priorytetów i wypracowanie możliwych rozwiązań, organizowane dla zainteresowanych tematem;
  5. spotkanie konsultacyjne -  spotkanie podsumowujące wcześniejsze etapy konsultacji.

        Pogłębione konsultacje stanowią wkład do utworzenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Mają na celu poznać opinie mieszkańców, turystów, osób prowadzących działalność gospodarczą. Stanowią dodatek, który ma ułatwić utworzenie planu, wypracować pewne rozwiązania przed jego oficjalnym wyłożeniem, wymaganym przepisami prawa. Nie jest to tradycyjna procedura służąca do utworzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt w tak szerokiej formie nie byłby możliwy do sfinansowania ze środków budżetowych, dlatego jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

        Z uwagi na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w niektórych etapach konsultacji wprowadzono telefoniczną rejestrację.