Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dodatek na opał

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, że jest realizatorem zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy) przysługuje bez względu na wysokość dochodu.
Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA!
Za
gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tzw. CEEB.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego.
Skład gospodarstwa domowego:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA!
W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje wyłącznie jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Sposób złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych:

  • formie elektronicznej wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  • bezpośrednio w formie papierowej  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej przy ul. Leśnica 8 w godzinach pracy, tj. w poniedziałek w godz. 7:00-16:00, wtorek-czwartek w godz. 7:00-15:00, piątek w godz. 7:00-14:00 (dzień wewnętrzny brak konsultacji z pracownikiem merytorycznym)
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.
Podając swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.
W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.
Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej po uprzednim umówieniu terminu odbioru informacji.
W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub  elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

Termin składania wniosków
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

Załączniki: