Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o przyznanie Karty można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej 43-438 Brenna ul. Leśnica 8

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty (druk w załączeniu) może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, dołącza się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (druk w załączeniu),
  2. w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga!

Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu (np. zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie nauki w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, opuszczenie przez dziecko pieczy zastępczej itp.). Ponadto w przypadku stwierdzenia przez wójta utraty uprawnień do korzystania z programu należy niezwłocznie zwrócić Kartę.

Podstawa prawna

Link do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny znajduje się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Załączniki: