Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ZMIENIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania wodami w Polsce. Istotną nowością są opłaty za usługi wodne. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Art. 269 ust. 1 Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość tej opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Ustawa (art. 270 ust. 22) nakłada na wójta/burmistrza/ prezydenta miasta obowiązek związany z ustaleniem wysokości i poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Wobec powyższego, informuję osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Brenna dostarczając wypełnioną stosowną informację. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna  (biuro podawcze), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brenna ul Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Formularz informacji dostępny jest w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Brenna w zakładce  https://bip.brenna.org.pl/Wnioski_do_pobrania także w formie papierowej w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brenna.

 

„Informuję Panią/Pana, że Wójt Gminy Brenna jako Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe celem realizacji zadania publicznego zgodnie z treścią złożonego wniosku/pisma. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@brenna.org.pl lub pisemnie w siedzibie Urzędu. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronach internetowych Urzędu.”

 

 

 

[ Wyciąg z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ]

 

Niektóre przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), dotyczące opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Art. 269 [Opłaty za usługi wodne, pozostałe przypadki]

1. Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

1)  zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 270 [Składniki opłaty]

7. Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Art. 272 [Wysokość opłaty zmiennej]

8. Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

10. Ustalając wysokość opłat, o których mowa w ust. 1-9, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

22. Wysokość opłaty za usługi wodne, o której mowa w ust. 8, ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

Podstawę do wyliczania należnych opłat za usługi wodne stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej kształtuje się, w zależności od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych

Art. 298 [Opłata za usługi wodne, podmioty zobowiązane] Opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić:

1)  podmioty korzystające z usług wodnych;

2)  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 a)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 b)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 c)  użytkownikami wieczystymi gruntów,

d)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: