Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

PESEL dla Ukraińców

Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wniosek o nadanie numeru PESEL.
З середи, 16 березня 2022 року, громадяни України, які втекли до Польщі перед війною після 24 лютого, зможуть подавати документи на номер PESEL.

Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie z m.in. opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Jednocześnie przy wnioskowaniu o numer PESEL można uzyskać profil zaufany, który umowżliwia załatwieniu wielu spraw urzędowych przez Internet.
Наявність цього номера дозволить вам використовувати, серед іншого охорона здоров'я, соціальна допомога. У той же час, подавши заявку на номер PESEL, ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Numer PESEL może uzyskać osoba, która przybyła do Polski z Ukrainy w związku z działanimi wojennymi od 24 lutego 2022 r. oraz złoży wniosek o nadanie numeru PESEL (w Urzędzie Gminy Brenna - biuro nr 16).
Номер PESEL може отримати особа, яка прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями з 24 лютого 2022 року та подає заявку на номер PESEL (в Бреннській комуні – офіс No ​​16).

Wymagane dokumenty:
Необхідні документи:

 1. Wniosek o nadanie numeru PESEL - dostępny w języku ukraińskim i rosyjskim (w załaczniku);
  Заява на номер PESEL - доступна українською та російською мовами (додається);
 2. Dokument tożsamosci (w tym nieważny), który potwierdzi dane podawane we wniosku i tożsamość wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania takiego dokumentu, to należy złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  Документ, що посвідчує особу (у тому числі недійсний), який підтвердить дані, наведені в заяві, та особу заявника. Якщо у вас немає такого документа, вам слід подати декларацію, що він не підлягає кримінальній відповідальності;
 3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).
  Кольорове фото на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота).

Dane konieczne do podania na wniosku PESEL:
Дані, необхідні для надання PESEL у заявці:

 1. imię i nazwisko;
  ім'я та прізвище;
 2. data i miejsce urodzenia;
  Дата і місце народження;
 3. kraj urodzenia i obywatelstwo;
  країна народження та громадянство;
 4. data wjazdu do Polski;
  дата в'їзду до Польщі;
 5. ukraiński numer ewidencyjny - jeśli jest w posiadaniu.
  Український реєстраційний номер - за наявності.

Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.
Ваші відбитки пальців будуть зняті, коли ви подасте заявку.

Profil zaufany:
Довірений профіль:

W celu uzyskania profilu zaufanego konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego z polskim numerem oraz adres mailowy.
Для того, щоб отримати довірений профіль, необхідно мати мобільний телефон із польським номером та адресою електронної пошти.

Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy konieczne jest ustalenie jego tożsamości w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.
Присутність дітей до 12 років при подачі заяви необов’язкова, крім випадків, коли необхідно встановити їх особу на підставі декларації. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично опікується дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не збираються.

Załączniki: