Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Logo gminy Brenna

Regulamin używania Logo Gminy Brenna .

§ 1.

Ustala się zasady używania logo Gminy Brenna ustanowionego uchwałą Nr XVII/123/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Brenna zwanego dalej „logo”.

§ 2.

1.Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Brenna z zastrzeżeniem paragrafów następnych.
2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale, o której mowa w § 1.
3. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobre imię Gminy.
4.Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

§ 3.

Logo może być umieszczane w szczególności:
a) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1,
b) w pomieszczeniach urzędowych,
c) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,
d) na pismach i dokumentach urzędowych,
e) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,
f) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy.
g) na wizytówkach i identyfikatorach,
h) na służbowych samochodach,
i) na materiałach promujących Gminę.

§ 4.

Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących i kreujących wizerunek Gminy.

§ 5.

1.Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 2 ust. 1 wymaga zgody Wójta Gminy wydanej w formie decyzji określającej warunki i czasokres używania logo.
2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.
3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.

§ 6.

Wójt prowadzi rejestr podmiotów używających logo.

Załączniki: